logo

Algemene voorwaarden

1. Contracterende partijen en huurovereenkomst

De verhuurder en de huurder zijn de natuurlijke of rechtspersonen die in de huurovereenkomst van het voertuig worden genoemd. Meerdere huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit dit contract voortvloeien. De in de huurovereenkomst van het motorvoertuig vermelde oorspronkelijke kilometerstand wordt door de huurder als juist aanvaard. Wijzigingen in de motorvoertuigenovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor elke wijziging van het schriftelijkheidsvereiste zelf. Mondelinge nevenovereenkomsten bestaan niet. Zij moeten schriftelijk worden bevestigd om geldig te zijn.

2. Huur en andere kosten

De verhuurder stelt het in de huurovereenkomst gespecificeerde voertuig voor de in de huurovereenkomst gespecificeerde huurperiode aan de huurder ter beschikking tegen betaling van de overeengekomen huurprijs en de hierna opgesomde bijkomende kosten, telkens vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

a) Huur

Het bedrag van de huur vloeit voort uit de huurovereenkomst van het voertuig en is geldig tot de in de huurovereenkomst vastgestelde inleverdatum. Indien het voertuig na de vermelde inleverdatum wordt gebruikt, zijn de in de huurovereenkomst vermelde dag- en kilometertarieven van toepassing.

b) Bijkomende kosten

Met name de volgende bijkomende kosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen en zijn door de huurder verschuldigd:
– Brandstofkosten,
– Leverings- en ophaalkosten bij aflevering van het voertuig,
– servicekosten voor het tanken bij inlevering van het voertuig
– Dienstverleningskosten voor de verwerking van dwangbevelen,
– Extra kilometers voor overschrijding van de toegestane maximumkilometerstand,
– tolgelden en andere kosten die voortvloeien uit het gebruik van het voertuig door de Huurder.

c) Storting

De tussen de Huurder en het Verhuurbedrijf overeengekomen huurwaarborg (borg) voor het voertuig in kwestie vloeit voort uit de individuele huurovereenkomst. Dit bedrag moet uiterlijk op het ogenblik van de overhandiging van het betrokken huurvoertuig op de rekening van de verhuurder zijn bijgeschreven.

3. Huurperiode

De huurperiode vangt aan op het in de individuele huurovereenkomst bepaalde tijdstip, ten laatste bij de overhandiging van het voertuig. De huurovereenkomst eindigt aan het einde van de in de huurovereenkomst bepaalde huurperiode. Een verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het terugbrengen van het voertuig vóór de overeengekomen datum van teruggave ontslaat de Huurder niet van enige verplichting, met name om de overeengekomen huurprijs te betalen tegen het overeengekomen einde van het contract. Het recht van de huurder om de overeenkomst om gegronde redenen zonder opzegtermijn te beëindigen, blijft onverlet. Na beëindiging van het huurcontract en/of overschrijding van de overeengekomen huurperiode zonder toestemming van de verhuurder, is de verhuurder te allen tijde gerechtigd het voertuig op kosten van de huurder weer in bezit te nemen. Bovendien is de verhuurder ook gerechtigd om het voertuig terug te nemen tijdens de duur van de huurovereenkomst indien

a) de Huurder meer dan een maand achterstallig is met de overeengekomen betalingen,
b) blijkt dat de Huurder niet langer in staat of bereid is om de verplichtingen die voortvloeien uit het Huurcontract na te komen,
c) de huurder financieel ineenstort, of
d) een aanvraag wordt ingediend om ten aanzien van zijn vermogen een insolventieprocedure in te leiden.

De verhuurder is gerechtigd het gebruik van het voertuig buiten de overeengekomen inhoud en duur van de huurovereenkomst in rekening te brengen op basis van de in de huurovereenkomst vermelde dag- en kilometertarieven. Verdere aanspraken op schadevergoeding van de verhuurder blijven onverlet.

4. Overdracht en teruggave van het voertuig

Wanneer het voertuig aan de Huurder wordt overhandigd, moeten de oorspronkelijke kilometerstand, het brandstofpeil en de staat van het voertuig worden gedocumenteerd in een overhandigingsverslag of in het Huurcontract. De voertuigen van de verhuurder worden altijd overhandigd met de passende voertuigdocumenten of kopieën daarvan, gereedschap, gevarendriehoek, verbanddoos en waarschuwingsvest, alsmede met een onverbrekelijk zegel van de snelheidsmeter. Indien in het overdrachtsprotocol geen afwijkende toestand wordt vastgesteld, wordt het voertuig geacht in rijklare en technisch onberispelijke toestand te zijn overgenomen. De huurder is verplicht het voertuig in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen, terug te bezorgen. Zodra de huurder de sleutels en de boorddocumenten van het voertuig heeft ontvangen en de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend, gaat het risico over op de huurder.

De huurder is verplicht het voertuig aan het verhuurbedrijf af te geven op de overeengekomen plaats van inlevering tussen 9.00 uur en 18.00 uur aan het einde van de contractueel overeengekomen huurperiode en in geval van opzegging zonder opzegtermijn wegens een goede reden.

Bij teruggave van het voertuig zal de staat ervan door een onafhankelijke motorvoertuigexpert worden beoordeeld op eventuele schade opgelopen tijdens de huurperiode. De kosten voor de reparatie van het voertuig die door de expert bij een taxatie worden opgegeven, komen ten laste van de huurder. Voorts moeten de plaats, de datum en het tijdstip alsmede het aantal afgelegde kilometers en de ontbrekende accessoires bij teruggave worden geregistreerd – in een overdrachtsprotocol of in de huurovereenkomst. Dit wordt bevestigd door de handtekeningen van beide partijen en dient als basis voor de berekening van eventuele kilometrage- en/of termijnoverschrijdingen. Het voertuig wordt pas geacht te zijn teruggegeven na ondertekening door beide overeenkomstsluitende partijen.

In het geval dat de huurder het voertuig buiten de voornoemde tijden bij het verhuurbedrijf achterlaat en de boorddocumenten en sleutels in de brievenbus van het verhuurbedrijf deponeert, wordt het voertuig pas geacht te zijn teruggegeven op het tijdstip en in de staat waarin het verhuurbedrijf het heeft aangetroffen. De verhuurder zal het tijdstip van teruggave en de staat van het voertuig schriftelijk vastleggen. De Huurder is volledig aansprakelijk voor schade of verlies aan het voertuig ontstaan in de periode tussen het parkeren van het voertuig door de Huurder en het moment dat de Huurder het voertuig op voornoemde tijdstippen kan inspecteren, binnen het kader van de gebruikelijke bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Indien de teruggave wordt uitgevoerd door een derde die niet in de huurovereenkomst is genoemd/deelgenomen, wordt deze derde geacht plaatsvervanger van de Huurder te zijn. Bovendien draagt de Huurder de kosten voor het ophalen van het voertuig.

5. Bevoegdheid om het voertuig te besturen

Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de in de huurovereenkomst vermelde personen onder de volgende voorwaarden. Elke bestuurder van het in de huurovereenkomst vermelde voertuig moet ten minste 21 jaar oud zijn en sinds drie jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Als bewijs van voornoemde eisen is de Huurder verplicht het originele rijbewijs uiterlijk bij de overhandiging van het voertuig aan het Verhuurbedrijf te overhandigen. De verhuurder is gerechtigd een kopie van het rijbewijs te maken. Indien een buitenlands, d.w.z. niet-Federaal Duits rijbewijs wordt overgelegd, wordt dit alleen erkend indien het origineel of een gewaarmerkte vertaling in Latijnse letters uiterlijk bij de overhandiging van het voertuig voorhanden is, indien het leesbaar is en voldoet aan de hierboven omschreven eisen. Met uitzondering van Zwitserland, de VS, Canada en Australië worden rijbewijzen uit niet-EU-lidstaten over het algemeen niet erkend. Bovendien moet een officieel identiteitsbewijs met foto worden voorgelegd. De verhuurder heeft het recht om kopieën te maken van alle documenten.

Het onderverhuren of onderverhuren van het voertuig is uitdrukkelijk niet toegestaan. In geval van schade veroorzaakt door onderhuur of onderverhuur zijn de in de huurovereenkomst genoemde huurders aansprakelijk voor het volledige bedrag van de schade.

6. Gebruik en beperkingen van het gebruik

Het is de huurder verboden het voertuig te gebruiken

a) om deel te nemen aan motorsportwedstrijden en voertuigtests,
b) om licht ontvlambare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of voorwerpen te vervoeren,
c) het plegen van douaneovertredingen of andere strafbare feiten
d) voor onderhuur of onderverhuur,
e) voor het commercieel vervoer van personen of goederen,
f) voor andere doeleinden die verder gaan dan het contractuele gebruik.

In geval van een verwijtbare overtreding van dit reglement door de huurder, is deze verplicht een contractuele boete van 2.000,00 euro te betalen. Verdere aanspraken op schadevergoeding van de verhuurder blijven onverlet. Voorts is het gebruik van het voertuig niet toegestaan indien de bestuurder alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende stoffen heeft genuttigd.

Bij het gebruik van het voertuig moeten de gebruiksaanwijzingen van het voertuig en eventuele accessoires in acht worden genomen. Dit omvat in het bijzonder de voortdurende controle van de motorolie, het koelwater, de bandenspanning en het loopvlak van de banden. Wanneer het voertuig niet in gebruik is, moeten het stuurslot, het schuifdak, de portieren en de bagageruimte vergrendeld blijven. Cabriolets mogen niet worden geparkeerd met het dak naar beneden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een verwijtbare schending van voornoemde verplichtingen.

De voertuigen van de verhuurder mogen alleen naar de volgende landen worden gebracht: Oostenrijk, België, Kroatië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Italië, Ierland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zwitserland. Het voertuig mag niet naar een ander land worden gebracht, tenzij het Verhuurbedrijf schriftelijke toestemming heeft gegeven alvorens het voertuig naar andere dan de vermelde landen te brengen. Bovendien zijn reizen naar oorlogs- en crisisgebieden over het algemeen niet toegestaan. In geval van ongeoorloofd vervoer van het voertuig naar een niet-erkend gebied heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en het voertuig in beslag te laten nemen. In geval van een verwijtbare overtreding van dit reglement door de huurder, is deze verplicht een contractuele boete te betalen van 2.000,00 euro. De verhuurder behoudt zich het recht voor om verdere schadeclaims in te dienen.

7. Verzekeringsdekking

De huurprijs is inclusief een uitgebreide verzekering met een eigen risico per schadegeval volgens de richtlijnen van de verzekeraar voor casco’s. Met name schade zoals diefstal, brand, ruitbreuk, bandenschade, verduistering of het tanken van verkeerde brandstof worden niet gedekt door de volledige omniumverzekering. In geval van dergelijke schade is de huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag van de schade. De voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een omniumverzekering is de indiening van een politierapport over de gebeurtenis van het ongeval.

8. Onderhoud en reparatie

a) Bij een overeengekomen huurperiode van een maand of langer moet de huurder, na overleg met het verhuurbedrijf, de onderhoudswerkzaamheden die tijdens de huurperiode verschuldigd worden, in een gespecialiseerde werkplaats laten uitvoeren en de TÜV-demonstratieafspraken die verschuldigd worden, zelfstandig controleren en bijwonen. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de Huurder en zullen door de Eigenaar worden terugbetaald tegen overlegging van deugdelijk bewijs. De periodieke keuringsdata en de TÜV-data staan vermeld op het elektronische display van het voertuig of op een sticker die op het voertuig is geplakt.

b) Reparaties die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om de bedrijfs- en verkeersveiligheid van het voertuig te waarborgen, kunnen door de huurder worden uitgevoerd tot een prijs van € 100,00 zonder toestemming van het verhuurbedrijf. De reparatiekosten zullen door het Verhuurbedrijf aan de Huurder worden vergoed tegen overlegging van een controleerbaar origineel ontvangstbewijs, tenzij de Huurder aansprakelijk is voor de schade. Reparaties met een waarde van meer dan € 100,00 kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder door de huurder worden opgedragen. In geval van overtreding is de Huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag van de schade.

c) Indien de kosten van de reparatie meer bedragen dan € 100,00, indien het voertuig niet meer berijdbaar is of indien verdere schade aan het voertuig te vrezen valt indien met het voertuig wordt doorgereden, dient de verhuurder altijd telefonisch in kennis te worden gesteld, ook ‘s nachts of op zon- en feestdagen, op het volgende telefoonnummer: +31 6 25 26 16 38. De Huurder moet het Verhuurbedrijf, gezien de omstandigheden, een redelijke termijn gunnen om het voertuig zijn reis te laten voortzetten.

d) In geval van een defect aan de verzegelde kilometerteller moet de verhuurder onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. In het andere geval wordt 600 kilometer per dag als basis voor de factuur genomen, tenzij de Huurder een lager aantal bewijst of het Verhuurbedrijf een hoger aantal gereden kilometers bewijst.

e) In geval van een overeengekomen huurperiode van één maand of meer omvat de contractueel overeengekomen huur van het voertuig met name niet de kosten voor de vervanging van remblok(ken), remschijven en banden. Deze zullen door het verhuurbedrijf niet aan de huurder worden terugbetaald.

9. Brandstof en tolgelden

Het voertuig wordt aan de huurder overgedragen en het brandstofpeil wordt in het overdrachtsrapport genoteerd. De huurder is verplicht het voertuig met hetzelfde brandstofpeil terug te brengen. Indien de Huurder deze verplichting overtreedt, is het Verhuurbedrijf gerechtigd het voertuig op kosten van de Huurder te tanken en een extra servicevergoeding van EUR 10,00 plus de wettelijke omzetbelasting in rekening te brengen. De tijdens de huurperiode gemaakte tankkosten zijn voor rekening van de huurder. Evenzo zal de Huurder alle tolgelden en andere kosten dragen die in verband met het gebruik van het voertuig door de Huurder worden gemaakt.

10. Verkeersovertredingen

Tot de teruggave van het voertuig is de Huurder verantwoordelijk voor alle overtredingen van de wettelijke voorschriften, in het bijzonder van de bepalingen van de Wegenverkeerswet, begaan door hemzelf of door een bevoegde bestuurder, en is hij aansprakelijk tegenover het Verhuurbedrijf voor alle boetes, vergoedingen en andere kosten die hieruit voortvloeien. Dit geldt met name voor boetes voor fout parkeren, snelheidsovertredingen en wegsleepkosten.

In geval van tenuitvoerlegging van boetes, retributies of andere kosten door een binnen- en/of buitenlandse autoriteit of derde tegen Lessor, is Lessor gerechtigd van Lessee de door hem opgelopen boetes, retributies of kosten te vorderen, vermeerderd met een bewerkingsvergoeding ten bedrage van € 20,00 voor overtredingen in Duitsland en € 30,00 voor overtredingen in het buitenland. De verplichting tot terugbetaling van boetes, vergoedingen of kosten van binnen- en buitenlandse autoriteiten of derden bestaat, ongeacht of de desbetreffende betalingsverplichting door middel van tenuitvoerlegging in de Bondsrepubliek Duitsland kan worden geïnd.

11. Gedrag in geval van ongevallen en schade

In geval van schade, ook lichte schade of schade op privéterrein, is de huurder verplicht onmiddellijk de politie in te schakelen en het verhuurbedrijf op de hoogte te brengen. De bij het ongeval of de schade betrokken personen en de getuigen moeten met naam en adres worden geregistreerd en er mag geen schuldbekentenis tegenover derden worden afgelegd. Noodzakelijke bergingsmaatregelen en reparaties worden in ieder geval door Lessor geregeld. De huurder verbindt zich ertoe onverwijld een gedetailleerd ongevallenverslag op te stellen en aan het verhuurbedrijf voor te leggen. In geval van niet-nakoming van voornoemde verplichtingen is de Huurder volledig aansprakelijk voor de geleden schade, zelfs in geval van slechts lichte nalatigheid. Een proces-verbaal van ongeval opgemaakt tussen de partijen bij het ongeval vervangt het politierapport niet. De huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van een vermist politierapport tot het volledige bedrag van de schade.

12. Aansprakelijkheid van de huurder

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen. Dit geldt met name voor schade aan voertuigen en andere juridische, financiële of andere nadelen die de verhuurder ondervindt tijdens de huurperiode van de huurder. Dit geldt in het bijzonder voor schade,
a) veroorzaakt door de belasting
b) veroorzaakt door beschadiging, verontreiniging of vernietiging van goederen door de lading in verband met het gebruik van het voertuig,
c) veroorzaakt door niet-inachtneming van de doorrijhoogte of de doorrijbreedte van het gehuurde voertuig,
d) veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke veronachtzaming van de verplichting om het voertuig tegen diefstal te beveiligen en
ongeoorloofd gebruik,
e) die het gevolg zijn van de niet-inachtneming van het toegestane totaalgewicht,
f) die het voertuig tijdens de huurperiode ondergaat, in het bijzonder ten gevolge van een ongeval, van elke andere externe invloed of van de invloed van onbekende derden, tenzij een bekende derde partij de aansprakelijkheid met bindend effect aanvaardt.

De huurder is, ongeacht zijn schuld, aansprakelijk voor de kosten in verband met de officiële bewaring van het voertuig in binnen- en buitenland. Naast de contractueel vastgelegde vergoeding voor het gebruiksverlies, omvat de aansprakelijkheid met name ook de kosten in verband met de vervanging van het voertuig, zoals advocaatkosten en kosten van inbeslagneming. De huurder is ook aansprakelijk voor de kosten in verband met de terugvordering indien het tijdstip van teruggave aan de verhuurder het einde van de tussen de huurder en de verhuurder overeengekomen huurperiode overschrijdt. De aansprakelijkheid omvat derhalve ook sleep-, bergings- en repatriëringkosten, honoraria van deskundigen en huurderving (gebruiksderving). In geval van gebruiksderving ten gevolge van reparatie en/of onderhoud van voertuigschade, is de Huurder aansprakelijk tot het bedrag van de contractueel overeengekomen vergoeding voor gebruiksderving. 13.

13. Vergoeding voor gebruiksderving

Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, bedraagt de vergoeding voor gebruiksderving per 24 uur 88% van het overeengekomen huurtarief per 24 uur.

14. Vermindering van aansprakelijkheid

De vermindering van de aansprakelijkheid en het bedrag van het eigen risico worden in de huurovereenkomst vermeld. In geval van schade aan het voertuig ten gevolge van een ongeval geldt een aansprakelijkheidsbeperking. Schade aan de remmen, bedieningsschade en breuk zijn geen schade door ongeval. Met name schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling en/of bediening van het voertuig, bijvoorbeeld als gevolg van een schakelfout, verkeerde tankbeurten en/of de lading, wordt derhalve niet gedekt door een ontheffing van aansprakelijkheid.

De vermindering van de aansprakelijkheid tot het bedrag van de franchise dekt de schade aan het voertuig die in de verzekeringsovereenkomst is vermeld. De vermindering van de aansprakelijkheid en het bedrag van de franchise worden vastgesteld bij het sluiten van de huurovereenkomst. Telefonische afspraken over vermindering van aansprakelijkheid zijn uitdrukkelijk niet mogelijk. De effectief overeengekomen vermindering van de aansprakelijkheid geldt slechts tot het verstrijken van de overeengekomen looptijd van het contract. In geval van meerdere, niet met elkaar in verband staande schades, is de Huurder voor elk schadegeval aansprakelijk tot het bedrag van het aangegeven eigen risico. De inhoud en de reikwijdte van de aansprakelijkheidsbeperking zijn gebaseerd op het leidende beginsel van de uitgebreide verzekering en met name op de Algemene Voorwaarden en Tariefbepalingen Motorrijtuigenverzekering (AKB).

De contractueel overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing:
a) indien de Huurder, in strijd met zijn verplichting, niet, niet tijdig of niet volledig een schaderapport indient, tenzij de schending van deze verplichting geen invloed heeft op de vaststelling van het schadegeval.
b) in gevallen waarin, zelfs in het kader van een allesomvattende verzekeringsovereenkomst, de respectieve allesomvattende verzekeringsmaatschappij (hier: verhuurder) de verzekeringsdekking van haar verzekeringnemer (hier: huurder) kan intrekken overeenkomstig § 81 van de Wet op de verzekeringsovereenkomsten. In geval van opzet is de huurder volledig aansprakelijk, in geval van grove nalatigheid is de huurder aansprakelijk in verhouding tot de ernst van zijn fout.
c) bij het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs, of in geval van enige andere vorm van rijongeschiktheid.
d) in geval van schade aan voertuigen die is veroorzaakt doordat de bestuurder de afmetingen van het voertuig niet in acht heeft genomen (hoogte en breedte van het voertuig).
door de chauffeur,
e) in geval van schade veroorzaakt door onjuiste belading,
f) voor schade veroorzaakt door beschadiging, verontreiniging of vernietiging van eigendommen van derden door de lading (bv. lekkende chemicaliën) in verband met het gebruik van het voertuig.
g) indien de Huurder niet onmiddellijk de politie heeft ingeschakeld toen de schade zich voordeed. De huurder moet erop staan dat elk ongeval of elke schade aan het gehuurde voertuig door de politie wordt geregistreerd.
h) indien het voertuig is bestuurd door andere personen dan die welke in dit contract zijn vermeld, met name personen die niet over een geldig rijbewijs beschikken.
i) indien het voertuig is gebruikt voor niet-toegestane buitenlandse reizen, in strijd met de verkeersregels of voor sportwedstrijden.

15. Toegankelijkheid in geval van ongeval, diefstal of pech

In geval van ongeval, diefstal, pech of andere onvoorziene omstandigheden, kan het verhuurbedrijf 24 uur per dag en 7 dagen per week worden gecontacteerd op het volgende telefoonnummer: +31 6 25 26 16 38.

16. Beperking

Voor vorderingen tot schadevergoeding door de verhuurder wegens wijziging of verslechtering van het voertuig, in gevallen waarin de zaak door de politie is geregistreerd, vangt de verjaringstermijn niet eerder aan dan nadat de verhuurder in de gelegenheid is gesteld om, in afwijking van de wettelijke bepalingen, inzage te krijgen in de processen-verbaal van onderzoek, doch uiterlijk zes maanden na de teruggave van het voertuig. De verhuurder is verplicht zich onverwijld en nadrukkelijk in te spannen om inzage in de dossiers te krijgen en de huurder onverwijld op de hoogte te stellen van het tijdstip waarop inzage in de dossiers zal plaatsvinden.

17. Persoonsgegevens en opslag van gegevens

De verhuurder zal de door de huurder verstrekte persoonsgegevens opslaan en verwerken in het kader van en met inachtneming van de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De verhuurder neemt passende technische voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang krijgen tot de gegevens van de huurder, binnen de grenzen van de redelijke technische mogelijkheden. De huurder stemt in met de opslag van zijn persoonsgegevens.

18. Nietigheid of gedeeltelijke nietigheid, toepasselijk recht

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst of van de bovenstaande bepalingen die deel zijn gaan uitmaken van de overeenkomst, nietig zijn of gedeeltelijk nietig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. De partijen komen veeleer overeen de nietige of gedeeltelijk nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die in economisch opzicht het dichtst bij de nietige of gedeeltelijk nietige bepaling komt. In geval van geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, is de tekst in de Duitse taal doorslaggevend. Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.

19. Plaats van uitvoering / Rechtsgebied

De plaats van uitvoering van alle vorderingen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van de verhuurder. Indien de huurder een geregistreerde handelaar is, is de bevoegde lokale en regionale rechtbank in de vestigingsplaats van de verhuurder de enige bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen.